top of page
PRIVACY
STATEMENT

Inleiding

Holland Groep Uitzendprofessionals hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Wij hebben daarom dit privacy statement opgesteld. Holland Groep Uitzendprofessionals behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geven wij u inzicht hoe Holland Groep Uitzendprofessionals in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Holland Groep Uitzendprofessionals B.V.

Dit privacy statement geldt voor alle vestigingen van de Holland Groep Uitzendprofessionals. We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en daarmee ook voor het borgen van uw privacy. Wij bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en onze diensten aan te kunnen bieden. Uiteraard alleen nadat u toestemming hiervoor hebt gegeven. Het kan voorkomen dat wij andere bedrijven nodig hebben om onze diensten uit te voeren of om een inlening tot stand te brengen. Ook in die gevallen blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze partijen maken wij contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

 

Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP adres van uw apparaat, het IP adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 

• Als u Holland Groep Uitzendprofessionals toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gegevens die we uitwisselen voor uw bemiddeling en/of sollicitatie en de informatie die u invult op de site van Helloflex.

•Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

• Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

• Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans belangen te beschermen;

• Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;

• Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Holland Groep Uitzendprofessionals of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr -diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, bemiddeling, salarisadministratie, personeelsmanagement en werving & selectie.

 

Holland Groep Uitzendprofessionals gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 

• Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.

•Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.

• Een werknemers - of personeels/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.

• Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

• Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een screening.

• Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.

• Subsidies , premiekortingen e.d. aan te vragen.

• Als we een werknemers - of personeels- /bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet - en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving , fiscale - en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Holland Groep Uitzendprofessionals verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de aangeboden diensten zoals hierboven vermeld. Dat wil zeggen dat wij van werkzoekenden, kandidaten, (tijdelijke) werknemers, ZZP-ers de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U ben zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

 

Bent u werkzoekende of kandidaat:

•NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens

• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht

•Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring (maximaal 24 maanden)

•Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan

• Gegevens over beschikbaarheid en verlof

• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring

• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of

noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Bent u (tijdelijke) werknemer :

Indien u voor Holland Groep Uitzendprofessionals of haar opdrachtgevers werkt of heeft gewerkt, verwerken wij onderstaande gegevens:

 

• NAW gegevens, e - mailadres, telefoonnummer, bank -en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens

• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht

• Curriculum vitae ( cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring

• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan

• Gegevens over beschikbaarheid en verlof

• Nationaliteit , BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning

• Gegevens in het kader van een pre - employment screening

• Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan

• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring

• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris en verzuimregistratie

•Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)

• Door uitzender relevant geachte verdere punten

• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of

noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

 

Gegevens verstrekking aan derden.

We delen uw persoonsgegevens met derden zoals opdrachtgevers, UWV, arbodienst en andere uitvoerende instanties. We delen uw gegevens:

 

• Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren,

• In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;

• Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor door een gerechtelijk bevel of vonnis;

• Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;

• Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

 

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Wij hebben de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

Uw rechten:

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

 

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via mailadres info@deHolland Groep Uitzendprofessionals.com dan wel per brief verzoeken welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

 

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

 

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

 

Kandidaten en werknemers van Holland Groep Uitzendprofessionals beschikken over een eigen besloten web omgeving of een portal genaamd Helloflex. Hierin is het mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aan te vullen, te verbeteren of verwijderen.

 

Verwerking van uw gegevens beperken Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via mailadres info@deHolland Groep Uitzendprofessionals.com dan wel per brief indienen. Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

 

Recht om gegevens over te dragen U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm op vragen via mailadres info@deHolland Groep Uitzendprofessionals.com. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

 

Recht om vergeten te worden Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via mailadres info@deHolland Groep Uitzendprofessionals.com dan wel per brief op verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

 

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken.

 

Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

 

Procedure, responstermijn en kosten Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

 

Beveiliging

 

Holland Groep Uitzendprofessionals doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen ge-autoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

Bewaartermijn

 

Holland Groep Uitzendprofessionals bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

 

Hebt u vragen, opmerkingen of een klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens door Holland Groep Uitzendprofessionals, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@deHolland Groep Uitzendprofessionals.com of per brief naar Wilhelminasingel 7, 6524 AH Nijmegen

 

Indien u het niet eens bent met het gebruik door van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Datalek

 

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@deHolland Groep Uitzendprofessionals.com of ict@deHolland Groep Uitzendprofessionals.com .

 

Wijzigingen

 

Holland Groep Uitzendprofessionals behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen ons en een betrokkene.

 

Overige bepalingen

 

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page